Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
TRASLLAT + RELACIÓ 05-2017 204/2017 .Procediment genèric (Serveis Territorials) Urbanisme RELACIÓ D'OBRES NÚM. 05/2017 APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 12/05/2017 23/05/2017
ORDREDIAPLE (EXTRAORDINARI I URGENT) (24.05.2017) 1714/2017 Convocatòria de sessió del Ple Òrgans de govern Ordre dia Ple extraordinari i urgent 24.05.2017 22/05/2017
Edicte aprovació definitiva projecte EBAR Can Bargalló 426/2017 Aprovació de projecte d'obres locals Edictes Aprovació definitiva del Projecte constructiu de l’estació de bombament d’aigües residuals al nucli històric de Can Bargalló, situat al carrer Can Bargalló, núm. 1 de Sant Esteve Sesrovires 10/05/2017
EDICTE aprovació definitiva modificació Pressupost Ajuntament 1-2017 _BOPB eTAULER_ 705/2017 Transferència de crèdits entre Aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa de Conformitat a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les Entitats Locals Edictes Aprovació definitiva modificació Pressupost Ajuntament expt. 1/2017 09/05/2017
TRASLLAT + RELACIÓ 04/2017 204/2017 .Procediment genèric (Serveis Territorials) Urbanisme RELACIÓ D'OBRES 04/2017 08/05/2017
EDICTE DECRET 2017-0172 DEIXAR SENSE EFECTE BAIXA INSCRIPCIO INDEGUDA PADRO HABITANTS 1976/2016 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Edictes EDICTE DEL DECRET 2017-0172 SOBRE DEIXAR SENSE EFECTE EL PROCES D'INCOACIO DE BAIXA PER INSCRIPCIO INDEGUDA DE A A M 05/05/2017
EDICTE DECRET 2017-0154 DESTRUIR CICLOMOTOR ABANDONAT MATRICULA C-8912-BBB 2072/2016 Retirada de vehicles de la via pública i posterior dipòsit Edictes EDICTE DECRET2017-0154 DESTRUIR CICLOMOTOR ABANDONAT MATRICULA C-8912-BBB 04/05/2017
EDICTE ANUNCI LICITACIÓ CONCESSIÓ SERVEI BAR JARDINS AJUNTAMENT 1213/2017 Concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per procediment obert mitjançant concurs Edictes Anunci de licitació per a la concessió del servei de bar dels jardins de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 25/04/2017
EDICTE PERIODE MITJA DE PAGAMENT _4RT TRIMESTRE 2016_ 780/2017 Convocatòria de sessió del Ple Pressupost Període mitjà de pagament 4rt. trimestre 2016 20/04/2017
BAN PROHIBIT ENCENDRE FOC. 809/2017 Bans Anuncis BAN PROHIBIT FER FOC TEMPORADA 15/03/2017 AL 15/10/2017 10/03/2017