Transparència

1. INSTITUCIONAL/1.5. FUNCIONAMENT ÒRGANS DE GOVERN/1.5.1. PLE