Transparència

7. URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT/7.1. PLANEJAMENT URBANÍSTIC/PLANEJAMENT VIGENT